• Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone iznad 1 kV
  • Montaža: Na AB  i drvenim impregnisanim stubovima.
  • Materijal: Pocinkovani čelik S.235
  • Standard: SRPS  N.F2.010
  •    
  •    

Fabrička oznaka:

  • R6530                Konzola za nošenje opreme za SN SKS  L-400
  • R6531                Konzola za nošenje opreme za SN SKS  L-500