• Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone iznad 1 kV
  • Montaža: Na AB  i drvenim impregnisanim stubovima.
  • Materijal: Pocinkovani čelik S.235
  • Standard: SRPS  N.F2.010
  •    
  •    Konzola opšte namene

 

Fabrička oznaka:

R4000                Konzola opšte namene L-400

R4001                Konzola opšte namene L-450