• Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone iznad 1 kV
  • Montaža: Na AB  i drvenim impregnisanim stubovima.
  • Materijal: Pocinkovani čelik S.235
  • Standard: SRPS  N.F2.010

Fabrička oznaka Naziv proizvoda
R4000 Konzola opšte namene L-400
R4001 Konzola opšte namene L-450