• Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone iznad 1 kV
  • Montaža: Na AB  i drvenim impregnisanim stubovima.
  • Materijal: Pocinkovani čelik S.235
  • Standard: SRPS  N.F2.010 i TP EPS-a
  •    
  •    Niskonaponska ugaona konzola NUK

Fabrička oznaka:

R4040                Niskonaponska ugaona konzola NUK 1500/4+0

R4041                Niskonaponska ugaona konzola NUK 1500/4+1

R4042                Niskonaponska ugaona konzola NUK 1500/4+2