• Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone ispod 1 kV
  • Montaža: Na AB stubovima.
  • Materijal: Pocinkovani čelik
  • Standard: TP  EPS-a  br.10

   Niskonaponska priključna konzola NPK

 

 

Fabrička oznaka Naziv proizvoda
R4010 Niskonaponska priključna konzola  NPK P/2 
R4011 Niskonaponska priključna konzola  NPK P/4