• Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone iznad 1 kV
  • Montaža: Na AB  i drvenim impregnisanim stubovima.
  • Materijal: Pocinkovani čelik S.235
  • Standard: SRPS  N.F1 010
  •    
  •  
  •  
  •    RAGUM, ELEKTRO OPREMA, OPREMA ZA SKS, PSK OPREMA, GROMOBRANSKA OPREMA, KONZOLE, NOSAČI IZOLATORA

 

Fabrička oznaka Naziv proizvoda
R6500 Oprema za noseće prihvatanje SKS-a  za stub S-160
R6502 Oprema za noseće prihvatanje SKS-a  za stub S-200
R6503 Oprema za noseće prihvatanje SKS-a  za stub S-250
R6504 Oprema za noseće prihvatanje SKS-a  za stub S-315
R6505 Oprema za noseće prihvatanje SKS-a  za stub S-400