• Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone iznad 1 kV
  • Montaža: Na AB  i drvenim impregnisanim stubovima.
  • Materijal: Pocinkovani čelik S.235
  • Standard: SRPS  N.F1 010
  •    
  •    RAGUM, ELEKTRO OPREMA, OPREMA ZA SKS, PSK OPREMA, GROMOBRANSKA OPREMA, KONZOLE, NOSAČI IZOLATORA

Fabrička oznaka:

  • R6500                Oprema za noseće prihvatanje SKS-a  za stub 12/315
  • R6501                 Oprema za noseće prihvatanje SKS-a  za stub 12/400
  • R6502                Oprema za noseće prihvatanje SKS-a  za stub 12/630
  • R6503                Oprema za noseće prihvatanje SKS-a  za stub 12/1000
  • R6504                Oprema za noseće prihvatanje SKS-a  za stub 12/1600