• Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone iznad 1 kV
  • Montaža: Na AB stubovima.
  • Materijal: Pocinkovani čelik
  • Standard: TP  EPS-a  br.10

RAGUM, ELEKTRO OPREMA, OPREMA ZA SKS, PSK OPREMA, GROMOBRANSKA OPREMA, KONZOLE, NOSAČI IZOLATORA

Fabrička oznaka:

R4290                 Konzola za nošenje ormana KNO