• Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone ispod 1 kV
  • Montaža: Na metalnim cevima za prihvatanje SKS-a.
  • Materijal: Pocinkovani čelik
  • Standard: SRPS  N.F2.010

 

 

FABRIČKA OZNAKA:

◊ Oprema za NN SKS