Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone ispod 1 kV

Montaža: Na metalnim cevima za prihvatanje SKS-a.

Materijal: Pocinkovani čelik

Standard: SRPS  N.F2.010

Fabrička oznaka:

◊ Oprema za NN SKS