Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone ispod 1 kV
Montaža: Na SKS-u na skretanju voda.
Materijal: Legura AL
Standard: SRPS  N.F2.010

Fabrička oznaka: