• Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone ispod 1 kV
  • Montaža: Za pričvršćivanje drvenog impregnisanog stuba na AB nogar.
  • Materijal: Pocinkovani čelik
  • Standard: SRPS

Fabrička oznaka:

R4845                  Obujmica za AB nogar