• Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone ispod 1 kV
    • Montaža: Na AB stubovima za izolator Z-80, N-95.
    • Materijal: AlMgSi
    • Standard: SRPS  N.F2. 010

RAGUM, ELEKTRO OPREMA, OPREMA ZA SKS, PSK OPREMA, GROMOBRANSKA OPREMA, KONZOLE, NOSAČI IZOLATORA

Fabrička oznaka:

R4500     Niskonaponska priključna Al  konzola   NPK  600/2 – Al

R4501      Niskonaponska priključna Al konzola   NPK  600/4 – Al