• Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone iznad 1 kV
  • Montaža: Na AB stubovima.
  • Materijal: Pocinkovani čelik
  • Standard: TP  EPS-a  br.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrička oznaka:

R4280                 Konzola za nošenje trafoa KNT