• Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone iznad 1 kV
  • Montaža: Na AB  i drvenim impregnisanim stubovima.
  • Materijal: Pocinkovani čelik S.235
  • Standard: SRPS  N.F2.010
  •    
  •    RAGUM, ELEKTRO OPREMA, OPREMA ZA SKS, PSK OPREMA, GROMOBRANSKA OPREMA, KONZOLE, NOSAČI IZOLATORA

Fabrička oznaka:

  • R6510                Oprema za zatezno prihvatanje SKS-a  za stub 12/315
  • R6511                Oprema za zatezno prihvatanje SKS-a  za stub 12/400
  • R6512                Oprema za zatezno prihvatanje SKS-a  za stub 12/630
  • R6513                Oprema za zatezno prihvatanje SKS-a  za stub 12/1000
  • R6514                Oprema za zatezno prihvatanje SKS-a  za stub 12/1600