• Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone iznad 1 kV
  • Montaža: Na AB  i drvenim impregnisanim stubovima.
  • Materijal: Pocinkovani čelik S.235
  • Standard: SRPS  N.F2.010
  •    
  •    RAGUM, ELEKTRO OPREMA, OPREMA ZA SKS, PSK OPREMA, GROMOBRANSKA OPREMA, KONZOLE, NOSAČI IZOLATORA

 

Fabrička oznaka Naziv proizvoda
R6510 Oprema za zatezno prihvatanje SN SKS-a  za stub S-160
R6511 Oprema za zatezno prihvatanje SN SKS-a  za stub S-200
R6512 Oprema za zatezno prihvatanje SN SKS-a  za stub S-250
R6513 Oprema za zatezno prihvatanje SN SKS-a  za stub S-315
R6514 Oprema za zatezno prihvatanjeSN  SKS-a  za stub S-400