• Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone iznad 1 kV
  • Montaža: Na AB  i drvenim impregnisanim stubovima.
  • Materijal: Pocinkovani čelik S.235
  • Standard: SRPS  N.F2.010
  •    
  •    RAGUM, ELEKTRO OPREMA, OPREMA ZA SKS, PSK OPREMA, GROMOBRANSKA OPREMA, KONZOLE, NOSAČI IZOLATORA

 

   
R6520 Oprema za dvostruko zatezno prihvatanje SN SKS-a  za stub s-160
R6521 Oprema za dvostruko zatezno prihvatanje SN SKS-a  za stub s-200  
R6522 Oprema za dvostruko zatezno prihvatanje SN SKS-a  za stub s-250  
R6523 Oprema za dvostruko zatezno prihvatanje SN SKS-a  za stub s-315  
R6524 Oprema za dvostruko zatezno prihvatanje SN SKS-a  za stub s-400