• Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone iznad 1 kV
  • Montaža: Na AB  stubovima.
  • Materijal: Pocinkovani čelik S.235
  • Standard: SRPS  N.F2.010 i   TP EPS-a
  •    
  •  RAGUM, ELEKTRO OPREMA, OPREMA ZA SKS, PSK OPREMA, GROMOBRANSKA OPREMA, KONZOLE, NOSAČI IZOLATORAFabrička oznaka:
  • R4235                Visokonaponska rasteretno-priključna konzola VRPK 12/1000
  • R4236                 Visokonaponska rasteretno-priključna konzola VRPK 12/1600