• Namena: Koristi se za nadzemne telefonske vodove.
  • Montaža: Na drvenim i AB stubovima za pričvršćivanje elemenata.
  • Materijal: Pocinkovani čelik.
  • Standard: PTT Zajednice br. 021-10229/91

 

PSK OPREMA

Fabrička oznaka:

R1140                  Nosač sa navrtkom NV16/320