• Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone iznad 1 kV
  • Montaža: Na AB  i drvenim impregnisanim stubovima.
  • Materijal: Pocinkovani čelik S.235
  • Standard: SRPS  N.F2.010
  •    
  •    

Fabrička oznaka:

  • R6580                Čelična obujmica  D-160
  • R6581                Čelična obujmica  D-200
  • R6582                Čelična obujmica  D-250
  • R6583                Čelična obujmica  D-315
  • R6584                Čelična obujmica  D-400