• Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone ispod 1 kV
  • Montaža: Na krovovima zgrada za kućni priključak.
  • Materijal: Pocinkovani čelik
  • Standard: SRPS  N.F2.010

Fabrička oznaka:

R6091                  Krovni  nosač za kućni priključak