Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone ispod 1 kV

Montaža: Na krovovima zgrada za uvod SKS-a.

Materijal: Pocinkovani čelik

Standard: SRPS  N.F2.010

Fabrička oznaka:

R6090                Krovni lim za kućni priključak