Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone iznad 1 kV
Montaža: Na AB i metalnim  konzolama  za izolatore PS (VHD)
Materijal: Pocinkovani čelik
Standard: SRPS  N.F1. 501

NPN 25A

Fabrička oznaka:

R7020                 Nosač izolatora NPV 25/A L-105

R7021                 Nosač izolatora NPV 25/A L-140

R7022                 Nosač izolatora NPV 25/A L-160

Uputstvo za naručivanje:

Oznake nosača izolatora prema nameni  i montaži.

 • NPN– Nosač pravi niskonaponski
 • NSN– Nosač savijeni niskonaponski
 • NPV– Nosač pravi visokonaponski
 • NSV-Nosač savijeni visokonaponski
 • A– Noseći odn. linijski nosači izolatora
 • B– Zatezni odn. pojačani nosači izolatora
 • E– Sa navojem za montazu na drveni stub
 • F– Sa navojem i navrtkom za pritezanje direktno na AB stub
 • FV– Za montažu na metalnim konzolama navrtkom
 • FVU– Za montažu na metalnim konzolama uz pomoć nosača.
 • N– Nosači izolatora sa ugradjenim edisonovim navojem za direktnu montazu izolatora sa metalnim umetkom BSS16