ZATEZNA STEZALJKA PA 500 2X16-35

Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone ispod 1 kV

Montaža: Na SKS-u za zatezno  prihvatanje.

Materijal:

Standard: SRPS N.F2.010

Zatezna stezaljka PA 500 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabrička oznaka:

◊ Oprema za NN SKS