PRODUŽNIK

  • Namena: Koristi se u elektro energetskim nadzemnim vodovima za napone iznad 1 kV
  • Montaža: Na AB  i čeličnim konzolama kao elemenat izolatorskog lanca.
  • Materijal: Pocinkovani čelik S.235
  • Standard: SRPS  N.F2.010
      •  
    •  
  •    

Fabrička oznaka: